ISPARTA SENİRKENT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SENİRKENT DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ BAŞLADI

SENİRKENT DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ BAŞLADI

 

PROJENİN ADI:

 

 

‘Senirkent’de Değerler Eğitimi’ PROJESİ

SEDEP

 

PROJENİN GEREKÇESİ:

 

Evrensel insani değerlerin öğrenciler tarafından benimsenmesinin sağlanması.

Değer eğitimi; ahlâki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

 

PROJENİN ÖZETİ:

 

 

Birey, ileriki dönemlerde kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerleri yaşarken kazanır. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mal ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim sorunudur. Buna kısaca değerler eğitimi denilmektedir.

Değerler eğitimimizin hedefi, değerler oluşturmak ve evrensel değerleri davranış haline getiren bireyler yetiştirmek. Değerler anlatmakla veya tanımlamakla elde edilemezlertir. Doğrudan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir. Değerler yaşanılarak bir kimlik kişilik boyutu haline gelir. Değer eğitiminin ön koşulu ise, çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam hazırlamaktır. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim çocuğun kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olur.

Ülkemizde değerler eğitimi değişik evrelerden geçmiştir. Değerler eğitimi kimi zaman ayrı bir ders olarak okutulmuş, kimi zaman da diğer derslerin içerisinde öğrencilere verilmeye çalışılmıştır. Değerler eğitiminin ayrı bir ders olarak verildiği dönemde, musahibat-ı ahlakiye adı altında bir ders okutulmuştur. Günümüzde ise değerler eğitimi, diğer derslerin konuları içerisinde verilmeye çalışılmaktadır. Bu durum etkili bir değerler eğitimi verilebilmesi için her şeyden önce tesadüfî olmayan, planlı bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır.

Ders kitaplarında yer alan, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık ve özgür düşünebilme, barış, iyimserlik, duyarlı olma, dürüstlük, estetik duyguların geliştirilmesi, hoşgörü, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik gibi birçok değerin okullarda yapılacak olan etkinlikler ve uygulamalarla hayata geçirilmesi davranışa dönüştürülmesi önemlidir.

PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ:

 

Senirkent ilçesi Temel Eğitim ve Ortaöğretim öğrencilerine “Milli, Evrensel ve Etik Değerler Bilincini“ ve "İnsan Hakları ve Demokrasi” kültürünü kazandırmak.

Sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerlerin kazanılmasını sağlamak. Öğrencileri toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek. Çeşitli programlar aracılığı ile öğrencilere temel insani özellikleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak.

Projenin hedefleri;

 • Toplum tarafından kabul gören değerleri uygun okul ortamı oluşturarak geliştirmek ve pekiştirmek.
 • Öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirmek.
 • Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek.
 • Öğrencilerin iç motivasyonlarını geliştirmek.

·         İletişim becerileri yüksek bireyler yetiştirebilmek.

 • Öğrencilerin kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi, bu yeteneklerini hayatında doğru ve faydalı bir şekilde kullanmasını sağlamak.
 • Öğrencilerin, vatandaşlık kurallarını ve vatandaşlığın ne demek olduğunu öğrenmelerini sağlamak
 • “Ahlak temelli disiplin” kavramını yerleştirmek.
 • “Yenilenmeyen insan yenilmeye mahkûmdur” ilkesinden yola çıkarak, eğitimdeki yenilikleri öğrencilere tanıtmak.
 • Öğrencilere temel insanî değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak.
 • Temel Eğitim ve Ortaöğretim Programındaki insan hakları ve demokrasi kazanımlarının etkililiğini artırmak,
 • İnsan haklarının özünü oluşturan “özgürlük, eşitlik, hoşgörü, barış, dürüstlük ve doğruluk” gibi temel insani değerlerle beraber iyi niyet, incelik, saygı, sadakat, vefa, ölçülülük, yüreklilik, sorumluluk ve adalet gibi etik değerler bilinci geliştirmek,
 • Kendi hak ve özgürlüklerinin farkında olmakla birlikte başkalarının haklarına da saygı gösteren; içinde bulunduğu topluma karşı görev ve sorumlulukları olduğunu bilen ve kurallara uyan bireyler yetiştirmek,
 • Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerlere hoşgörü ile bakabilen bireyler yetiştirmek,
 • Faklılıklara saygıyı güçlendirerek okul ortamını daha uzlaşmacı ve şiddetten uzak bir konuma getirmek,
 • Öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini ve geliştirmelerine olanak sağlayıcı okul ortamı oluşturmak,
 • Öğrencilerin her şeyi olduğu gibi kabul eden değil araştırmacı ve sorgulayıcı bir özellik kazanmalarını sağlamak,
 • Düşüncelerini rahatça ifade edebilen, yapılan eleştirilere açık olan ve başkalarıyla işbirliği yapabilen bireyler yetiştirmek,

·         İnsanlığı ilgilendiren sorunlara ve çevresine duyarlı, vatanını ve milletini seven dürüst bireyler yetiştirmek

 

PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR:

Temel Eğitim (İlk ve Orta okul Müdürlükleri) / Ortaöğretim Kurumları bünyesinde Okul Müdürü Başkanlığında bir müdür yardımcısı, varsa rehber öğretmen, Edebiyat/Türkçe Öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, Tarih/Sosyal bilgiler Öğretmeni ve okulda varsa bir sınıf Öğretmeninden oluşacak yürütme kurulu tarafından yürütülür.

 • Okul Öncesi eğitim kurumlarımız kendi imkânları ölçüsünde projeyi yürüteceklerdir.

PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI:

 • Projenin eğitim kurumu yöneticilerine tanıtılması
 • Ay ay değerin tespiti (Ek 1 Çizelge)
 • Projenin okul içinde öğretmenlere tanıtılması
 • Okullarımızda BEDEP yürütme kurullarının oluşturulması
 • Ayın değeri ile alakalı görsel, işitsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve arşivlenmesi
 • Aylık faaliyet raporunun doldurulması ve RAMA gönderilmesi (Ek 2 Form)
 • Okullardan gelen raporların arşivlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Yıllık çalışmaların değerlendirilip Yılın Değerli okulunun tespiti (Haziran Ayı içerisinde)

PROJENİN UYGULANACAĞI YER:

 

Senirkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Eğitim Kurumları

PROJENİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ:

2017 -2018 eğitim yılı

PROJENİN MALİYETİ:

 

-

PROJE ÇIKTILARI:

 

-      Öğrenciler,  Toplum tarafından kabul gören değerleri hissedecek ve benimseyecek.

-      Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrenciler yetişecek.

-      İnsanlığı ilgilendiren sorunlara ve çevresine duyarlı, vatanını ve milletini seven dürüst bireyler yetişecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:

 

Başlanan bu proje her eğitim döneminde yenilenerek devam ettirilmesi düşünülmektedir.

 

 

RİSKLER:

 

 

 1 – Öğretmen ve öğrenci ilgisizliği

 2 – Yönetici ve öğretmenin projeyi anlamsız bularak sahiplenmeyişi

PROJEYİ HAZIRLAYAN:

OKULUN ADI, HAZIRLAYANIN ADI SOYADI, E-MAİL, TEL:

 

 

Senirkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi

 

EK 1 ÇİZELGE

AYLIKDEĞERLERİMİZ

 

Ay

DEĞER

EKİM

Saygı ve Sevgi

KASIM

Sorumluluk

ARALIK

Çalışkanlık

ARALIK

Hoşgörü - Empati

OCAK

Adalet ve Dürüstlük

ŞUBAT

Sevgi

MART

Güvenilir olmak

NİSAN

Vefalı olmak

MAYIS

Yardımseverlik

 

EK 2 Aylık Faaliyet Raporu (DEĞERLENDİRME FORMU)

 

OKULU- LİSES             …………….  AYI  …………………………. DEĞERİ

 EĞİTİMDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ DEĞERLENDİRME FORMU

Proje çalışmalarımızın tamamı video ya da fotoğraf çekimleri yapılarak kayıt altına alınmıştır.  Önerilen bütün çalışmalar amaçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

ETKİNLİKLER

UYGULANDI

UYGULANAMADI

AÇIKLAMA

 

PANOLARA ASILACAK

GÜZEL SÖZLER

 

 

 

 

 

TAVSİYE KİTAPLAR

 

 

 

 

SEYİRLİK

 

 

 

 

 

KISSADAN HİSSE

 

 

 

 

 

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

 

 

 

 

ÖRNEK ŞAHSİYETLER

 

 

 

 

 

YARIŞMA

 

 

 

 

 

VELİ EĞİTİM SEMİNERİ

 

 

 

 

 

MÜNAZARA

 

 

 

 

 

GEZİ

 

 

 

 

 

DİĞER FAALİYETLER
(Duvar gazetesi, okul dergisi, web sitesi vb)

 

 

 

 • Bu Form aylık olarak doldurulup RAM’a gönderilecek. Ancak, formda yapıldığı belirtilen çalışmalar okulda arşivlenecektir.


                                                                               ONAY

                                                                          Okul Müdürü

                                                                          ……./……./201..     

                                        

                                                                  

 

 

 

 

 

         

 

05-10-2017

Hükümet Konağı Kat3 Senirkent ISPARTA - 0246 511 48 25

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.